Rad centra

Rad centra zasniva se na individualnim rehabilitacionim tretmanima kao i na časovima koji se sprovode sa decom svih uzrasta - od beba do dece odraslog doba. Trajanje tretmana je od 30-60 minuta u zavisnosti od uzrasta dece, njihovih potreba, mogućnosti i stanja.
Pregled, procena, rehabilitacioni tretman kao i sami časovi se unapred zakazuju radnim danima (pon-pet) od 09:00 do 19:00h

Individualni pristup

Svi naši tretmani i časovi su individualni i individualizovani tj. prilagođeni su svakom detetu na osnovu njegovih potreba i sposobnosti.

Naša misija

Svojim zalaganjem želimo da pomognemo svoj deci kojoj je pomoć potrebna i time im omgućimo da ispune sav svoj potecijal - a sve u cilju što uspešnijeg razvoja i što boljeg kvaliteta njihovog i vašeg života.

Free HTML5 Templates

Stimulacija psihomotornog razvoja

- Smatramo da je prognoza mnogo bolja ukoliko se sa vezbicama započne što ranije, u nekim slučajevima je to i odmah po rođenju

- Rani tretman počiva na fenomenu plasticiteta mozga (tj. sposobnost mozga da se oporavi i da se ponovo izgradi)

- Na najranijem uzrastu najbolji rezultati postižu se senzomotornom stimulacijom, baby handling metodama... koja ima svoj preventivni i terapijski aspekt - Stimulacijom razvoja mogu biti obuhvaćena sva deca svih uzrasta

- Kod dece kod kojih su doktori uočili stanja kao što su: G24.8 dystonia alia, kašnjenje u psihomotornom razvoju, F82 Specifični poremećaj motorike, hipotonija ili hipertonija po rođenju ili u prvim mesecima života, kod dece koja kasne u psihomotornom razvoju, kod prevremeno rođene dece, kod dece iz visoko rizičnih trudnoća, dece rođene sa različitim deformitetima, dece sa senzornim smetnjama, dece koja su pri porođaju pretrpela određene povrede , itd.

Free HTML5 Templates

Edukacija

- Edukacija je u defektologiji širok pojam i teško je objasniti šta to sve spada pod terminom "edukacija" ali može se reći da se njome obuhvataju sve sfere detetovog kognitivnog, fizičkog, emocionalnog i socijalnog razvoja i funkcionisanja kako u školi i školskoj sredini tako i u svakodnevnom životu i u svakodnevnim aktivnostima.

- Važno je napomenuti da deca sa smetnjama u učenju imaju poteškoća u praćenju nastavnog sadržaja i savladavanju školskog gradiva, njima je neophodna pomoć defektologa kako bi te poteškoće prevazišli

- Kod dece se mogu javiti razni problemi najčešće u pažnji, zatim u finoj i krupnoj motorici, vizumotornoj kontroli, u govoru, često kao posledica određenih stanja javlja o nespretnost, problemi u pisanju, čitanju, nemogućnost u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (oblačenje, obuvanje, zakopčavanje, pranje ruku, hranjenje, itd)

Free HTML5 Templates

Rehabilitacija

- U našem pristupu rahabilitacija je takođe širok pojam, predstavlja tretman kroz primenu različitih metoda i tehnika (Vojta, Bobath, EMS, ABM, itd.) kao i korektivnih defektoloških vežbica i vežbica za reedukaciju psihomotorike

- U rehabilitacionom tretmanu se češto susrećemo sa decom sa oštećenjem mozga, sa cerebralnom paralizom, hemiparezom, paraparezom, ali sve češće i sa decom sa autizmom...

- Deformiteti: kičme (skolioza, kifoza, lordoza), kukova (displazija), kolena i nogu (valgus, varus), stopala (valgus, pes planus - ravna stopala)

- Tretmanom mogu biti obuhvaćena i: nespretna deca, deca koja imaju problema sa šemom hoda, balansom, krupnom i finom motorikom.

- Neka od stanja sa kojima se takođe susrećemo su: problemi sa posturom tela, tortikolis, prelomima ključne kosti

- Bebe ili deca koja nemaju dobru kontrolu glave, ne sede, ne propuze ili ne prohodaju na vreme

Free HTML5 Templates

Savetovanje roditelja

- Roditelji igraju najveću ulogu u razvoju svog deteta

- Vi ste nezamenljivi član tima u stimulaciji, habilitaciji, rehabilitaciji, edukaciji i kasnije profesionalnom usmeravanju

- Roditeljima pristupamo sa puno pažnje i velikim poštovanjem, obučavamo ih svim metodama i tehnikama kojima mogu pomoći svom detetu

- U našem centru možete dobiti detaljna objašnjenja o trenutnoj dijagnozi i stanju Vašeg deteta, kao i savete o tome kako sprečiti ili usporiti razvoj sekundarnih smetnji i deformiteta

Free HTML5 Templates

Habilitacija

- To je primena prilagođenih metoda i tehnika u cilju preventivnog delovanja na sve probleme koji su pomenuti i koji se mogu javiti prilikom razvoja dece sa bilo kojom vrstom smetnji u razvoju (fizičkih ili intelekutalnih).

- Može se reći da je kod nas i u našem sistemu zapostavljena i da sa decom se ugl. radi tek kada se određeni problem već javi - mi nastojimo da ovo promenimo što višem možemo.

- Cilj je sprečiti pojavu stanja i/ili deformiteta koje su karakteristične za postavljenu dijagnozu i za koje se zna da se mogu javiti kod deteta.

- Deca koja su uključena u habilitacioni tretman pokazuju mnogo brže i bolje napredovanje u odnosu na decu koja su kasnije uključena u tretman

Free HTML5 Templates

Profesionalno usmeravanje

- Svaki roditelj se nađe u sutiaciji kada mora da odluči u koju školu da upiše svoje dete

- Ta odluka nije nimalo laka a saveti dolaze sa svih strana

- Roditelji dece sa smetnjama u razvoju često nisu sigurni šta je najbolje za njhovo dete, koju školu odabrati, šta raditi posle završene osnovne škole, šta posle srednje

- Nekada ni sami nisu sigurni niti znaju za čega je sve njihovo dete sposobno i koji su njeni/njegovi kapaciteti

- Kod nas možete zakazati konsultacije u vezi ovakih ili sličnih pitanja